Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:2

2Pol ɨngə dɔ kagɨ lo je ngay ɨlə-n dɨngəm me njé kadɨ-me je tɨ lokɨ ɨsɨ ɨndə dɔnangɨ ka kɨn gangɨ. Nɨngə gangɨ kɨ kəte no̰ aw Gɨrəkɨ tɨ.