Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:23

23Nḛ kɨ m-gər, me ɓe-bo je tɨ kare kare kɨ m-tḛḛ tɨ NDɨl Luwə adɨ-m m-gər təkɨ dangay je kɨ ko̰ je ɨsɨ ngɨnəi mi no̰.