Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:25

25Nɨngə ɓasɨne, m-gər kadɨ səi pətɨ kɨ m-njɨyə dansi tɨ ə m-ɨlə səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lə Luwə kɨn, dəw kare ka a o-m al ratata ngata.