Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:3

3Pol ɨsɨ tɨ no̰o̰ nay mɨtə. Dɔ kagɨ lo tɨ kɨ kadɨ un bato kɨ kaw kɨ dɔnangɨ Sɨri tɨ nɨngə, gər kadɨ Jɨpɨ je ləi tade nangɨ kadɨ n-rai sie nḛ kɨ majal. Be ə, təl un rəbɨ kɨ Masəduwan tɨ.