Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:35

35M-ɔjɨ səsi kɨ lo je pətɨ, ə se kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ kadɨ ɨrai kɨlə be mba kadɨ ɨndəi kəmsi go njé ndoo je tɨ. Nɨngə majɨ kadɨ mesi ole dɔ ta tɨ kɨ Ɓaɓe Jəju wa əl kɨ ta ne ə nə: “Majɨ-kur e ngay dɔ ji tɨ kɨ adɨ ɨtə ji kɨ taa.”»