Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:37

37Ɓa go tɨ, əi pətɨ, ɓuki naa kɨ no̰ tɨ, ə tosi mɨndɨ Pol tɨ uwəi-e, ə orəi-e kɨ rɔde tɨ.