Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 20:7

Pol me ɓe tɨ kɨ Tɨrowasɨ

7NDɔ dɨmasɨ, jɨ kaw-naa mba kuso mapa, Pol a aw lo ti tɨ, adɨ əl ta kɨ njé ndo je. Be ə, əl ta ratata dan lo dɔe tɨ.