Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:11

11NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ka kɨn un nda dɔ ɓədɨ lə Pol dɔɔ-n jine je kɨ njane je, nɨngə əl ə nə: «NDɨl Luwə əl ə nə, me ɓe-bo tɨ kɨ Jorijaləm, kɨ bo je lə Jɨpɨ je a dɔi ɓa nje nda dɔ ɓədɨ kɨn be. Nɨngə a ɨləi-e ji dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al.»