Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:19

19Go kuwə ji tɨ kɨ Pol uwə jide nɨngə, ɔr-de poy nḛ je kɨ Luwə ra kɨ mbata gɨn dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, kɨ ta kul kulə lie kɨn, bəre bəre adɨ-de oi.