Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:24

24Majɨ kadɨ ɔr dɨje kɨn goi tɨ, ə ɨra səde nḛ jibəl ɓe kay rɔ dɔ majal tɨ, ə ɨgə dɔde mba kadɨ ngɨsəi dɔde . Nɨngə dɨje pətɨ a gəri kadɨ poy ta je pətɨ kɨ oi ɔjɨ dɔi əi ta je kɨ ngom. Tadɔ ḭ wa kɨ dɔi, ɨtəl rɔi go ndo kun je tɨ lə Mojɨ.