Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:26

26E be ə, lo ti go tɨ nɨngə, Pol aw kɨ dɨje kɨ sɔ ka kɨn, ay rɔne səde, ɓa goto ur natɨ kəy tɨ lə Luwə, ɔjɨ ndɔ kɨ gɨn kay rɔ ləde a gangɨ-n, ə kadɨ dəw kɨ ra danje tɨ a re-n kɨ kadɨ-kare, kadɨ adɨ Luwə.