Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:29

29Əli ta kɨn be, mbata kəte oi Tɨropɨm, dəw kɨ ɓe-bo Epəjɨ tɨ sie me ɓe-bo Jorijaləm tɨ. Adɨ gɨri kadɨ re ur sie kəy kaw-naa tɨ.