Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:30

30Dɨje awi pɨr pɨr dɔ naa tɨ me ɓe-bo tɨ kɨ Jorijaləm tɨ ba pətɨ. Nɨngə dɨje tḛḛi kɨ lo njo̰ njo̰ ɨsɨ rəi bur bur. Ɨrəi uwəi Pol tḛḛi sie kəy kaw-naa tɨ taga. Nɨngə taji naa tɨ no̰o̰ uwəi ta kəy je uti.