Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:39

39Ə Pol ə nə: «Jagɨ, mi Jɨpɨ kɨ ɓe-bo tɨ kɨ Tarsɨ kɨ dɔnangɨ Sɨlɨsi tɨ, mi dəw kɨ me ɓe ɓo tɨ kɨ tɔe ɓa, ə njai ba ɨyə̰-m adɨ-m m-əl dɨje ta.»