Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:5

5Nə lokɨ dɔ kagɨ lo ləje asɨ nɨngə, j-ḭ taa, j-un ta rəbɨ ləje. NJé ndo je pətɨ, kɨ nede je kɨ ngande je dani je bɨtɨ tḛḛi səje gɨdɨ ɓe-bo tɨ. Loe tɨ no̰o̰, j-ɔsɨ məkəsɨje nangɨ ta ba tɨ, j-əl ta kɨ Luwə.