Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:7

7J-ɨndə ngangɨ kaw mba ləje kɨ bato, lo kɨ j-ḭ Tɨr tɨ jɨ re jɨ tḛḛ Toləmayɨsɨ tɨ. Me ɓe-bo tɨ kɨn no̰, j-uwə ji ngako̰je je, ɓa j-ɨsɨ səde ndɔ kare.