Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:1

1Pol əl ə nə: «NGakom je kɨ bawm je, uri mbisi majɨ kadɨ oi ta kɨ m-aw tə m-əl səi ɓasɨne kadɨ m-najɨ-n ta dɔ rɔm tɨ kɨn.»