Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:17

Pol əl ta dɔ kɨlə tɨ kɨ ɨngə

17«Lokɨ m-təl m-re Jorijaləm tɨ, m-ɨsɨ m-əl ta kɨ Luwə gɨn kəy tɨ lie nɨngə, m-o nḛ me ndɨl tɨ.