Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:22

Pol əl təkɨ ne dəw kɨ Rɔm tɨ

22Lokɨ uri mbide oi ta lə Pol bɨtɨ tḛḛi dɔ ta tɨ kɨn ɓa, uni ndude kɨ taa əli əi nə: «Dəw kɨ be kɨn e dəw kɨ kadɨ goto kɔ dɔnangɨ tɨ. E dəw kɨ kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa al.»