Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:25

25Nə, lokɨ dɔi Pol kadɨ ɨndəi-e ɓa, Pol əl kɨ bo lə asɨgar je kare kɨ a no̰o̰ ə nə: «Adɨ awi kɨ tɔgɨ kadɨ ɨndəii dəw kɨ Rɔm tɨ kɨ ta ka dəw gangɨ dɔe tɨ al wa ?»