Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:26

26Lokɨ kɨ bo lə asɨgar je oo ta kɨn nɨngə, aw əl kɨ bo kɨ dɔde tɨ ə nə: «Ɨra nḛ kɨ aw tɨ ra kɨn al, dəw kam e dəw kɨ Rɔm tɨ.»