Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:27

27Lo kɨn tɨ, kɨ bo kɨ dɔ asɨgar je tɨ re rɔ Pol tɨ dəje ə nə: «Əl-m adɨ m-o, ḭ dəw kɨ Rɔm tɨ a?» Ə Pol əl-e ə nə: «Oyo, mi dəw kɨ Rɔm tɨ.»