Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:3

3Be ə Pol əl-de ə nə: «Mi Jɨpɨ kɨ oji mi Tarsɨ tɨ, kɨ dɔnangɨ Sɨlɨsi tɨ. Nə oti-mi Jorijaləm tɨ ne. Gamalɨyəl ə e nje ndo-m ndu kun lə kaje je kadɨ m-gər kɔre kɔre. Kəte m-tɨngə bɨl mbata lə Luwə təkɨ ai ɓasɨne kɨn be tɔ.