Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:4

4M-adɨ ko̰ dɨje kɨ njé kun go nḛ ndo tɨ kɨ m-ɨsɨ m-ndo kɨn kadɨ kɨ asɨ ta koyde. M-uwə-de: dəne je kɨ dɨngəm je, m-tɔ-de m-tɨlə-de dangay tɨ.