Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23

1Pol go̰ njé gangɨ ta je lə Jɨpɨ je ba, ɓa əl-de ə nə: «NGakom je, mem uwə-m kɨ ta ndə̰y al, dɔ ka-m no̰ Luwə tɨ bɨtɨ ɓone.» 2Nɨngə kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ ɓari-e nə Ananɨyasɨ adɨ ndune dɨje kɨ ai kadɨ Pol tɨ kadɨ ɨndəi tae. 3Ə Pol əl-e ə nə: «E ḭ ə Luwə a ɨndəi, ḭ bɔr kɨ kɔy po̰ gɨdɨ tɨ kadɨ nda kare. Ɨsɨ nḛ kadɨ ɨgangɨ ta dɔm tɨ kɨ go ndu kun tɨ, nɨngə ɨtəl al dɔ ndu kun, adɨ ndui kadɨ ɨndəi mi ɓəy.» 4NJé kɨ ai kadɨ Pol tɨ ɓasi əli-e əi nə: «Ɨtajɨ kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je lə Luwə a?» 5Pol əl-de ə nə: «NGakom je, m-gər kadɨ e kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je lə Luwə al. Tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “A əl ta kɨ majal dɔ ngar tɨ lə dɨje ləi al+ .”» 6Lokɨ Pol gər kadɨ dɨje kɨ kawi-naa kɨn, njé kɨ na je əi Sadusɨ je, ə njé kɨ nungɨ əi Parɨsɨ je nɨngə, un ndune kɨ taa dan njé gangɨ ta je tɨ ə nə: «NGakom je, mi Parɨsɨ, nje kojɨ-m e Parɨsɨ+ . Nɨngə e kɨ mbata kɨndə kɨ m-ɨndə mem dɔ kḭ lo koy tɨ lə njé koy je kɨn ə rəi səm lo gangɨ ta tɨ.» 7Lokɨ Pol əl ta kɨn ɓa, ta kɨ najɨ-naa tɨ ḭ dan Parɨsɨ je tɨ kɨ Sadusɨ je, adɨ dɨje gangi-naa. 8Tadɔ Sadusɨ je əli əi nə dɨje a ḭḭ lo koy tɨ al, taa malayka je, kɨ ndɨl je ka gotoi tɔ. Nə Parɨsɨ je əli təkɨ nḛ je kɨn toi no̰+ . 9Lo sɨngə sokɨto, ə njé ndangɨ ndu kun je kɨ me ɓutɨ tɨ lə Parɨsɨ je ḭḭ taa əli ta kɨ tɔgɨde əli əi nə: «Je j-o nḛ madɨ kare kɨ majal rɔ dɨngəm tɨ kɨn al. Dɔmajɨ ə e ndɨl ə se malayka wa ə əl-e ta.» 10Lokɨ ta kasɨ-naa al aw kɨ kəte kəte, kɨ bo lə asɨgar je ɓəl kadɨ dɨje kɨn ḭḭ rɨbəi Pol. Be ə, un ndune adɨ asɨgar je kadɨ rəi ɔri Pol awi sie me ndogɨ bɔr tɨ kɨ ngal gogɨ. 11Kondɔ go tɨ ɓa, Ɓaɓe tḛḛ ɔy rɔ Pol tɨ əl-e ə nə: «Uwə tɔgi ba. Təkɨ ɨma-n najɨ ləm Jorijaləm tɨ, majɨ kadɨ ɨma najɨ kɨn Rɔm tɨ tɔ.»

Dɨje dɔi ta naa tɨ kadɨ n-tɔli Pol

12Lokɨ lo ti, Jɨpɨ je uni mɨndɨde kadɨ n-usoi nḛ al nɨm, n-a̰yḭ-naa man al nɨm, bɨtɨ kadɨ n-tɔli Pol ɓəy taa. 13NJé kɨ dɔi ta naa tɨ kɨn ali dɔ kutɨ sɔ kare. 14Nɨngə awi əli kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ ngatɔgɨ je əi nə: «J-un mɨndɨje kɨ nga̰ ngay kadɨ j-uso nḛ al nɨm, j-a̰y man al nɨm, bɨtɨ kadɨ jɨ tɔl Pol ɓəy taa.» 15Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, səi je kadɨ ndusi e naa tɨ kɨ njé gangɨ ta je, ə kadɨ awi ɨngəi kɨ bo lə asɨgar je, əli-e təkɨ ɨgəi kadɨ re kɨ Pol no̰si tɨ kadɨ ɨndəi manjɨ ta lie maje maje oi. NGa ə, lokɨ Pol a re ɓa, tḛḛ rɔsi tɨ al ɓəy ə je j-a jɨ tɔl-e. 16NGon lə konan Pol kare oo ta kɨn, adɨ aw go Pol tɨ me ndogɨ bɔr tɨ kɨ ngal əl-e. 17Be ə, Pol ɓa nje kun dɔ ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu kare əl-e ə nə: «Aw kɨ ngon kɨn rɔ kɨ bo tɨ lə asɨgar je. Aw kɨ ta kare no̰ kadɨ əl-e.» 18NJe kun dɔ asɨgar je kɨ ɓu aw kɨ ngon ka kɨn rɔ kɨ bo tɨ ə əl-e ə nə: «Dangay kɨ ɓari-e Pol ə ɓar-m, ə nə m-re kɨ ngon kɨn rɔi tɨ, təkɨ aw kɨ ta kare no̰ kadɨ əli.» 19Kɨ bo lə asɨgar je, uwə ngon ka kɨn jine tɨ, ɔr-e aw sie dam kare, ɓa dəje ə nə: «Ta ri ə aw-n kadɨ əl-m ə?» 20NGon ka kɨn əl-e ə nə: «Jɨpɨ je dɔi ta naa tɨ kadɨ n-dəji-ni kadɨ ɨtḛḛ kɨ Pol lo ti tɨ, no̰ njé gangɨ ta je tɨ ləde, təkɨ gei kadɨ n-ɨndəi manjɨ ta lie maje maje n-ooi. 21Nə majɨ kadɨ o ta ləde al. Tadɔ dɨje kɨ ɨtəi kutɨ sɔ kare a toi rəbə kadɨ uwəi-e. Uni mɨndɨde kɨ nga̰ ngay be kadɨ n-usoi nḛ al nɨm, n-a̰yḭ-naa man al nɨm, bɨtɨ kadɨ n-tɔli-e ɓəy taa. Kɨ ɓasɨne kɨn, ɨsi dɔ njade tɨ, ɨsɨ ngɨnəi ndu ləi par.» 22Kɨ bo lə asɨgar je, ndəjɨ ngon kɨ basa ka kɨn kadɨ əl ta kɨn kəte adɨ dəw kɨ rangɨ oo al, ɓa ɨyḛ adɨ aw. 23Go tɨ, kɨ bo lə asɨgar je, ɓa njé kun dɔ asɨgar je kɨ ɓu əi joo əl de ə nə: «Ɔsi nja asɨgar je ɓu joo naa tɨ, njé sɨndə je dɔ sɨri, ə njé nɨngə je ɓu joo tɔ. Ɓa ɨsi dɔ njasi tɨ kadɨ kadɨ kɨ kutɨ joo gɨde kare ɓa, uni ta rəbɨ kɨ kaw kɨ Səjare tɨ. 24Ɨndəi dɔ sɨndə je naa tɨ adi Pol tɔ. Ə kadɨ awi ɨtḛḛi sie rɔ nje ko̰ɓe tɨ, Pəlɨsɨ kɨ kanjɨ kadɨ nḛ madɨ rae.» 25Kɨ bo lə asɨgar je ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn be adɨ nje ko̰ɓe ə nə: 26«Mi Kɨlodɨ Lɨsɨyasɨ ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adi kɨ bo ləm, nje ko̰ɓe Pəlɨsɨ. Nḛ kɨ dɔsa̰y, m-uwə jii! 27Nɨngə dɨngəm kɨn, Jɨpɨ je uwəi-e kadɨ re a tɔli-e, ə lokɨ m-o kadɨ e dəw kɨ Rɔm tɨ, m-aw kɨ asɨgar je m-taa-e-n jide tɨ. 28M-sangɨ kadɨ m-gər nḛ wa kɨ ra ə Jɨpɨ je səki-e-n, adɨ m-aw sie no̰ njé gangɨ ta je tɨ ləde əi Jɨpɨ je. 29Lo kɨn tɨ ə, m-o kadɨ səki-e ɔjɨ dɔ ndu kun je ləde, nə nḛ madɨ kare kɨ majal kɨ ra kɨ asɨ kadɨ dəw tɔl-e-n ə se uwe-n dangay tɨ goto. 30Eli mi kadɨ Jɨpɨ je ɨsɨ sangi rəbɨ kadɨ n-tɔli-e, be ə, m-un-e law m-ulə sie m-adi. Ɓa m-əl-de kadɨ awi səki-e rɔi tɨ nu.» 31Asɨgar je rai təkɨ kɨ bo ləde ɔjɨ-n-de, adɨ awi kɨ Pol kondɔ ratata tḛḛi sie A̰tɨpatɨrɨsɨ tɨ. 32Lo ti dɔ tɨ, asɨgar je kɨ njé nja təli gogɨ lo kɨsɨde tɨ, ə ɨyə̰i njé sɨndə je adɨ awi kɨ Pol. 33Lokɨ tḛḛi Səjare tɨ, njé sɨndə je adi makɨtɨbɨ nje ko̰ɓe, ə ɔji-e Pol tɔ. 34NJe ko̰ɓe tɨdə makɨtɨbɨ ka kɨn, ɓa dəjɨ Pol se e dəw kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ ra wa? Ɓa oo kadɨ Pol e dəw kɨ Sɨlɨsi tɨ. 35Ə əl Pol ə nə: «M-a m-o ta kɨ tai tɨ, ndo kɨ njé səki je wa a rəi.» Nɨngə adɨ ndune kadɨ ngəmi Pol me kəy ngar tɨ lə Erodɨ.