Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:10

10Lokɨ ta kasɨ-naa al aw kɨ kəte kəte, kɨ bo lə asɨgar je ɓəl kadɨ dɨje kɨn ḭḭ rɨbəi Pol. Be ə, un ndune adɨ asɨgar je kadɨ rəi ɔri Pol awi sie me ndogɨ bɔr tɨ kɨ ngal gogɨ.