Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:11

11Kondɔ go tɨ ɓa, Ɓaɓe tḛḛ ɔy rɔ Pol tɨ əl-e ə nə: «Uwə tɔgi ba. Təkɨ ɨma-n najɨ ləm Jorijaləm tɨ, majɨ kadɨ ɨma najɨ kɨn Rɔm tɨ tɔ.»