Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:12

Dɨje dɔi ta naa tɨ kadɨ n-tɔli Pol

12Lokɨ lo ti, Jɨpɨ je uni mɨndɨde kadɨ n-usoi nḛ al nɨm, n-a̰yḭ-naa man al nɨm, bɨtɨ kadɨ n-tɔli Pol ɓəy taa.