Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:13

13NJé kɨ dɔi ta naa tɨ kɨn ali dɔ kutɨ sɔ kare.