Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:14

14Nɨngə awi əli kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ ngatɔgɨ je əi nə: «J-un mɨndɨje kɨ nga̰ ngay kadɨ j-uso nḛ al nɨm, j-a̰y man al nɨm, bɨtɨ kadɨ jɨ tɔl Pol ɓəy taa.»