Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:16

16NGon lə konan Pol kare oo ta kɨn, adɨ aw go Pol tɨ me ndogɨ bɔr tɨ kɨ ngal əl-e.