Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:17

17Be ə, Pol ɓa nje kun dɔ ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu kare əl-e ə nə: «Aw kɨ ngon kɨn rɔ kɨ bo tɨ lə asɨgar je. Aw kɨ ta kare no̰ kadɨ əl-e.»