Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:18

18NJe kun dɔ asɨgar je kɨ ɓu aw kɨ ngon ka kɨn rɔ kɨ bo tɨ ə əl-e ə nə: «Dangay kɨ ɓari-e Pol ə ɓar-m, ə nə m-re kɨ ngon kɨn rɔi tɨ, təkɨ aw kɨ ta kare no̰ kadɨ əli.»