Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:2

2Nɨngə kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ ɓari-e nə Ananɨyasɨ adɨ ndune dɨje kɨ ai kadɨ Pol tɨ kadɨ ɨndəi tae.