Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:20

20NGon ka kɨn əl-e ə nə: «Jɨpɨ je dɔi ta naa tɨ kadɨ n-dəji-ni kadɨ ɨtḛḛ kɨ Pol lo ti tɨ, no̰ njé gangɨ ta je tɨ ləde, təkɨ gei kadɨ n-ɨndəi manjɨ ta lie maje maje n-ooi.