Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:21

21Nə majɨ kadɨ o ta ləde al. Tadɔ dɨje kɨ ɨtəi kutɨ sɔ kare a toi rəbə kadɨ uwəi-e. Uni mɨndɨde kɨ nga̰ ngay be kadɨ n-usoi nḛ al nɨm, n-a̰yḭ-naa man al nɨm, bɨtɨ kadɨ n-tɔli-e ɓəy taa. Kɨ ɓasɨne kɨn, ɨsi dɔ njade tɨ, ɨsɨ ngɨnəi ndu ləi par.»