Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:23

23Go tɨ, kɨ bo lə asɨgar je, ɓa njé kun dɔ asɨgar je kɨ ɓu əi joo əl de ə nə: «Ɔsi nja asɨgar je ɓu joo naa tɨ, njé sɨndə je dɔ sɨri, ə njé nɨngə je ɓu joo tɔ. Ɓa ɨsi dɔ njasi tɨ kadɨ kadɨ kɨ kutɨ joo gɨde kare ɓa, uni ta rəbɨ kɨ kaw kɨ Səjare tɨ.