Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:27

27Nɨngə dɨngəm kɨn, Jɨpɨ je uwəi-e kadɨ re a tɔli-e, ə lokɨ m-o kadɨ e dəw kɨ Rɔm tɨ, m-aw kɨ asɨgar je m-taa-e-n jide tɨ.