Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:29

29Lo kɨn tɨ ə, m-o kadɨ səki-e ɔjɨ dɔ ndu kun je ləde, nə nḛ madɨ kare kɨ majal kɨ ra kɨ asɨ kadɨ dəw tɔl-e-n ə se uwe-n dangay tɨ goto.