Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:3

3Ə Pol əl-e ə nə: «E ḭ ə Luwə a ɨndəi, ḭ bɔr kɨ kɔy po̰ gɨdɨ tɨ kadɨ nda kare. Ɨsɨ nḛ kadɨ ɨgangɨ ta dɔm tɨ kɨ go ndu kun tɨ, nɨngə ɨtəl al dɔ ndu kun, adɨ ndui kadɨ ɨndəi mi ɓəy.»