Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:34

34NJe ko̰ɓe tɨdə makɨtɨbɨ ka kɨn, ɓa dəjɨ Pol se e dəw kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ ra wa? Ɓa oo kadɨ Pol e dəw kɨ Sɨlɨsi tɨ.