Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:35

35Ə əl Pol ə nə: «M-a m-o ta kɨ tai tɨ, ndo kɨ njé səki je wa a rəi.» Nɨngə adɨ ndune kadɨ ngəmi Pol me kəy ngar tɨ lə Erodɨ.