Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:5

5Pol əl-de ə nə: «NGakom je, m-gər kadɨ e kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je lə Luwə al. Tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “A əl ta kɨ majal dɔ ngar tɨ lə dɨje ləi al .”»