Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:10

Pol un ta tane tɨ no̰ Pəlɨsɨ tɨ kɨ nje ko̰ɓe

10NJé ko̰ɓe ra nḛ madɨ adɨ-n ta rəbɨ Pol kadɨ əl ta. Be ə, Pol un ta tane tɨ ə nə: «M-gər kadɨ asɨ ɓal ngay ə ɨsɨ gangɨ ta me ɓe tɨ ləje ne. Nɨngə, e kɨ go taa kɨ m-taa mei ə m-a m-najɨ-n ta dɔm tɨ no̰i tɨ.