Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:12

12Nɨngə, lokɨ m-aw kɨn, e gɨn kəy tɨ lə Luwə, ə se gɨn kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, ə se lo madɨ tɨ kɨ rangɨ me ɓe-bo tɨ no̰o̰, dəw kɨ oo-je, j-ɨsɨ jɨ najɨ-naa ta kɨ dəw madɨ, ə se oo-m m-ɨsɨ m-sulə dɨje goto.