Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:14

14Nɨngə, m-gər no̰i tɨ ne təkɨ, m-ɨsɨ m-ra kɨlə ɓəə lə Luwə lə bawm je. M-ra kɨlə kɨn kɨ go rəbɨ kɨ əi je kɨ ɨndəi ta dɔm tɨ kɨn, oi kadɨ e go rəbɨ kɨ loe tɨ al. Mi m-o kadɨ nḛ je pətɨ kɨ ndu kun lə Mojɨ əl tae, kɨ nḛ je pətɨ kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ əli tae əi nḛ je kɨ rɔjetɨ.