Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:15

15M-ɨndə mem dɔ nḛ tɨ kɨn rɔ Luwə tɨ. Nɨngə əi je ka, ɨndəi mede dɔ tɨ tɔ. Pətɨ, j-ɨndə meje tɨ kadɨ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ dana kɨ njé ra nḛ kɨ dana al, a ḭ lo koy tɨ.