Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:16

16E mbata kɨn ə, m-ɨndə tɔgɨ dɔ rɔm tɨ mba kadɨ angalm uwə-m kɨ ta no̰ Luwə tɨ al nɨm, no̰ dɨje tɨ al nɨm tɔ.