Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:18

18Lo kɨn tɨ, e Jɨpɨ je kɨ Aji tɨ, ə ɨngəi mi m-a m-ra kujɨ nḛ ra je kɨ mba kay rɔ njay gɨn kəy tɨ lə Luwə. Lokɨ ɨngəi mi kɨn, dɨje uwəi-naa gɨdɨm tɨ al nɨm, taa dəw ra nḛ kɨ bɨrɨri al nɨm tɔ .