Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:20

20A re e be al tɔ nɨngə, njé kɨndə ta dɔm tɨ kɨ ai nḛ ka kɨn, əli ta nḛ kɨ m-tɔl ə oi tae, lokɨ m-a-n no̰ njé gangɨ ta tɨ lə Jɨpɨ je ka kɨn adɨ j-o.